سرکار خانم زینب شجیرات

     مسئول واحد علم سنجی
     کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

سرکار خانم مریم مهربخش

    کارشناس پژوهش


پست الکترونیک اداره علم سنجی: research@behums.ac.ir
آدرس پورتال دانشکده: http://www.behums.ac.ir
نشانی: بهبهان- میدان شهید محسنی - فرهنگسرای بهبهانیان - ساختمان آموزشی شماره 2 دانشکده علوم پزشکی بهبهان- معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی


کدپستی : 6361796819          تلفن: 52722014-061-داخلی 14        دورنگار: 52722014-061