اداره علم سنجی

شاخص های علم سنجی

 
 • شاخص H 
 • شاخصهای جدید این علم است که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد و آن برای محاسبه برون داد علمی محققان به کار می‌رود. شاخص hیک محقق عبارت است از hتعداد از مقالات وی که به هر کدام حداقل hبار استناد شده باشد. با توجه به سادگی استفاده این شاخص بیشتر مورد توجه متخصصین علم سنجی قرار گرفته‌است. با توجه به امکاناتی کهweb of scienceفراهم کرده‌است با استفاده از آن سریعتر و با دقت بیشتر این شاخص محاسبه می‌شود. باید به این نکته توجه نمود بسته به اینکه چه ابزاری برای محاسبه مورد استفاده قرار می‌گیرد ممکن است مقدار این شاخص تحت تأثیر قرار گیرد. شاخص هیرش یک پژوهشگر برابر با h است، اگر h مقاله وی هر کدام حداقل hاستناد و سایر مقاله های وی کمتر از h استناد دریافت کرده باشند.
 • شاخص G
 • در سال ۲۰۰۶ برای تکمیل عملکرد شاخص hاین شاخص توسط دانشمندی بلژیکی معرفی گردید. شاخص Gیک محقق عبارت است از Gتعداداز مقالات وی که مجموع استنادات به مقالات کوچکتر مساوی G، تقریباً مساوی G2باشد. چنانچه مقالات را به ترتیب میزان استناد از زیاد به کم (نزولی) مرتب کنیم، جایی که تعداد مجموع استنادات تقریباً مساوی مجذور تعداد مقالات باشد، در آن ردیف، تعداد مقاله بیانگر شاخص G خواهد بود. با توجه و دقت در نحوه محاسبه G-Index در می‌یابیم که میزان G-Index هیچ وقت کمتر از H-Index نخواهد بود.
 • شاخصh-b
 • پس از مدتی از معرفی شاخص hشاخص دیگری توسط Banksارایه شد. وی این شاخص را که ملهم از شاخصhبود شاخص h-bنامید که به کمک آن می‌توان موضوعات داغ پژوهشی در هر رشته علمی را بدست آورد. در توجیه نیاز به چنین شاخصی اظهار می‌شود که تعیین موضوعات مورد علاقه و در دست بررسی، در دنیای پرحجم و وسیع اطلاعات، نیاز به بررسی و جستجوی فراوان در انواع منابع اطلاعاتی دارد و وسیلهای ساده لازم است تا محققان و مخصوصاً دانشجویان دوره‌های دکترا را در تعیین موضوعات موردبحث روز و تخصیص موضوع مناسب برای رساله خود به کارآید.
 • کسر ام: (quotient m)تقسیم اچ ایندکس بر تعداد سال های فعالیت علمی فرد از زمان انتشار اولین مقاله اش تا کنون.
 • ای ایندکس: (index-a)میانگین تعداد استنادهای مقاالت در هسته هیرش.
 • ام ایندکس: (index-m) میانه تعداد استنادهای مقاالت در هسته هیرش.
 • آر ایندکس: (index-r)ریشه دوم مجموع استنادهای مقاالت در هسته هیرش.
 • ای آر ایندکس (index-ar)  : تقسیم شاخص آر بر عمر علمی فرد.
 • اچ اسکوور h2: اچ اسکوور پژوهشگری معادل h 2است .اگرh2  مقاله وی هر کدام حداقل [h2 ] 2 استناد دریافت کرده باشند.
 • اچ وان ( h1- index): شاخص اچ فرد تقسیم بر میانگین نویسندگان موجود در مقاالت هسته هیرش وی.
 • دبلیو ایندکس (index-w): یک محقق شاخص برابر w خواهد داشت اگر تعداد w مقاله وی، حداق w 10استناد و سایر مقاالات وی کمتر از w 10 استناد داشته باشند.