نحوه درج صحیح افیلیشن دانشکده در مقالات علمی و همایش ها                                     

                                                              افیلیشن انگلیسی

                                         Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran

                                                               افیلیشن فارسی

                                                    دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران