اهداف
1-  مطالعه در زمینه رتبه‌بندی علمی پژوهشی دانشکده
2-   ارزیابی پژوهشگران (اعضای هیات علمی، پرسنل و دانشجویان) دانشکده با استفاده از شاخص‌های علم سنجی
3-   تدوین گزارش تولید علمی دانشکده در بازه‌های زمانی مختلف
4-   ارزیابی مجلات علمی پژوهشی دانشکده 
5-   مستندسازی مقالات ایندکس شده پژوهشگران دانشکده در نمایه‌های بین‌المللی

6-   بررسی وضعیت علمی پژوهشگران دانشکده

شرح وظایف
o      سنجش و انتشار شاخص‌های علم سنجی پژوهشگران
o      شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر دانشکده
o      رصد نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و اعلام و انتشار نتایج آنها
o      مدیریت سامانه های الکترونیک علم‌سنجی و انتشارات علمی
o      هماهنگی و تعامل با گروه علم سنجی وزارت متبوع
o      مدیریت تشویق مقالات علمی پژوهشگران
o      هماهنگی و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط
o      انجام مطالعات علم سنجی به منظور طراحی مداخلات ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی دانشکده